Kystdynamik

Kysten er under kontinuerlig forandring, da bølger og vind dagligt former kysten. Bølger dannes af vinden og deres størrelse samt udbredelse er afhængig af vindstyrken og vindretningen. Når bølgerne nærmer sig land, hvirvles der sediment op fra havbunden. Sedimentet transporteres med bølgernes energi på langs og på tværs af kysten, hvilket bevirker, at kystprofilet både over og under vand konstant er under forandring.

Bølgernes opskyl og tilbageskyl bevirker, at stranden, klitten eller skrænten ændrer form. Lokale strømninger og bølger har derfor afgørende indflydelse på, hvordan sedimentet flytter rundt. Når sedimentet aflejres et sted, mangler det andet steds.

Udviklingen af en kyst er ligeledes præget af meteorologiske hændelser samt årstiden. Under storme med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømninger, er sedimenttransporten og dermed også erosionen stor, hvilket bevirker kysttilbagerykning.

Under mildere vejrforhold opbygges kysten, da de roligere bølge- og strømforhold leder til sedimentaflejring. Erosion og aflejringsmønstre er afhængig af faktorer som bølge- og strømforhold, et områdes bundforhold, topografi og geologi, sedimenttilgængelighed samt størrelsen af sedimentkornene.