Vandstande

Ved planlægning og dimensionering af oversvømmelses- og erosionsbeskyttelse er det afgørende, hvilke vandstande, som vil kunne forekomme på lokaliteten.

Derfor måles vandstanden automatisk mange steder i landet. Kystdirektoratet beregner, hvor ofte høje vandstande vil optræde statistisk set ud fra de målte vandstande fra ca. 68 lokaliteter, de såkaldte Højvandsstatistikker.

Læs mere om Højvandsstatistikker

Fremtidens vandstande

Kystdirektoratet har til brug for klimatilpasningsindsatsen i Danmark udarbejdet kurver for udviklingen af fremtidige stormvandstande frem til år 2200. Fremskrivningen er sket, fordi infrastruktur i Danmark typisk har lang levetid, så infrastruktur, der er etableret i dag eller etableres i de kommende år, vil have en levetid væsentligt længere end til år 2100.

Som baggrund for fremskrivningen er anvendt DMI's publikation "Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100-200 år”. Den fremtidige indsats for at reducere klimaforandringerne kan betyde, at scenarierne ændres, så klimaændringernes effekt reduceres. På grund af nationale forskelle i landhævning, vindmønstre samt mindre ændringer i middelvandspejlet er scenarierne ikke ens over hele Danmark.

Danmark inddeles derfor i tre områder: Vadehavet, Jyllands vestkyst og Indre kyster, hvoraf sidstnævnte er alle kyster fra Skagen og sydover på den østlige side af Jylland og det øvrige Øst-Danmark.

For hvert område er der udarbejdet tre mulige scenarier for forøgelsen af stormflodsvandstandene. Se billederne herunder:

Forøgelse af stormvandsstand i cm for Vadehavet. Den blå linje viser muligt lavt scenarie, den røde linje viser et muligt middel scenarie og den grønne linje viser et muligt højt scenarie.
Forøgelse af stormvandsstand i cm for Jyllands Vestkyst. Den blå linje viser muligt lavt scenarie, den røde linje viser et muligt middel scenarie og den grønne linje viser et muligt højt scenarie.
Forøgelse af stormvandsstand i cm for Indre kyster. Den blå linje viser muligt lavt scenarie, den røde linje viser et muligt middel scenarie og den grønne linje viser et muligt højt scenarie.