Love og regler

Om Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet en række forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet.

Kystdirektoratet overgik ved kongelig resolution den 3. februar 2014 fra Transportministeriet til Miljøministeriet og i forbindelse med ny regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015, blev Miljøministeriet omlagt til Miljø- og Fødevareministeriet.

Kystdirektoratet blev den 1. februar 2017 lagt sammen med Naturstyrelsen.

Links til love, bekendtgørelser og vejledninger, som relaterer sig til disse opgaver finder du her på siden.

Kystdirektoratets opgaver

Læs mere: Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet (BEK nr 269 af 06/03/2020)

Kystbeskyttelse

Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Den 1. september 2018 blev kompetencen overført til kommunerne. Derudover blev sagsgangen forenklet, idet en tilladelse til kystbeskyttelse erstatter en række dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed i forhold til kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer på kysten behandles også i Kystdirektoratet.

Læs mere: Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr 705 af 29/05/2020)

Af nedenstående lov fremgår de regler, som kan inkluderes i en tilladelse til kystbeskyttelse.

Læs mere: Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (LOV nr. 720 af 08/06/2018)

Søterritoriet

Etablering af anlæg eller udførelse af aktiviteter på søterritoriet kræver tilladelse efter

Læs mere: Kystbeskyttelsesloven (LBK nr 705 af 29/05/2020)

Kystdirektoratet varetager desuden en række miljøhensyn i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder og miljøvurderinger.

Læs mere: Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr 654 af 19/05/2020)

Læs mere: Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020)

Læs mere: Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 913 af 30/08/2019)

Strandbeskyttelse og klitfredning

Ændring af tilstanden inden for klitfredet areal og inden for strandbeskyttelseslinjen er som udgangspunkt ikke tilladt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning og § 15 om strandbeskyttelse. Kystdirektoratet kan i nogle tilfælde dispensere eller give tilladelse. 

Læs mere: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr 1986 af 27/10/2021)

Læs mere: Andre bestemmelser, der er relevante ved administration af klitfredning og strandbeskyttelse.

Oversvømmelse

Herudover koordinerer Kystdirektoratet implementeringen af oversvømmelsesdirektivet om vurdering og styring af risikoen for ekstreme oversvømmelser.

Læs mere: Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr 894 af 21/06/2016)

Læs mere: Bekendtgørelsen af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (LBK nr 1085 af 22/09/2017) 

Aftale om bebyggelsesregulerende foranstaltninger

Kystdirektoratet har indgået aftaler med Tønder Kommune og Esbjerg Kommune om bebyggelsesregulerende foranstaltninger inden for et nærmere defineret område. De bebyggelsesregulerende foranstaltninger reguleres i ”Lov om Tønder Marsk” og ”Lov om Ribe Dige”.

Læs mere: Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk (LOV nr 271 af 08/06/1977)

Læs mere: Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger (LOV nr 319 af 10/06/1976)