Hav og anlæg

Kystdirektoratet varetager myndighedsopgaven, når der skal søges tilladelse til etablering af anlæg og aktiviteter på søterritoriet. Derudover står Kystdirektoratet for vedligehold samt oprensning af havneanlæg, sluser, dæmninger og sejlløb flere steder i landet samt opmålinger af strand og havbund. Læs mere om opgaverne nedenfor.

Offentliggørelser