Turismevirksomheder inden for strandbeskyttelseslinjen

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud imod at ændre tilstanden inden for arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse. Der dispenseres dog til visse anlæg og aktiviteter. Endvidere er en række aktiviteter undtaget fra forbuddet imod tilstandsændringer og må udføres uden dispensation. De vigtigste tilfælde beskrives nedenfor.

Søg her

Søg om dispensation

Fra juni 2017 er naturbeskyttelsesloven ændret for blandt andet at give eksisterende turismevirksomheder bedre rammer for at udvikle mulighederne for friluftsliv og turisme særligt på havne, men i nogle tilfælde også langs kysterne.

Ved turismevirksomheder forstås i denne sammenhæng campingpladser, feriecentre, golfbaner, hoteller, dyreparker, restauranter, strandcaféer, konferencecentre og kursusejendomme, bed and breakfast og andre overnatningsfaciliteter, pizzeriaer, grillbarer, isbarer og lignende.

En turismevirksomhed må gerne:

  • udføre mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, såsom malearbejde og udskiftning af facadedele
  • fjerne buske, træer og bygninger, hvis det kan ske uden terrænændring og det ikke strider imod anden lovgivning som en fredning eller naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper
  • På havne, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, gælder der en række undtagelser fra forbuddet imod tilstandsændringer. Disse muligheder kan i nogle tilfælde benyttes af turismevirksomheder - se mere om havne

En eksisterende turismevirksomhed skal ansøge om og kan måske få dispensation til:

  • mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og fremme af turismen, når det drejer sig om offentlige eller almene formål som f.eks. borde- og bænkesæt, informationstavler og toiletbygninger - se mere om friluftsliv
  • midlertidige arrangementer og aktiviteter som et cirkus, en koncert eller et sportsarrangement
  • mindre anlæg i tilknytning til og inden for 10-15 meter af hovedbebyggelsen til brug for gæsternes ferie- og friluftsaktiviteter som f.eks. en pavillon, tennisbane, swimmingpool, minigolfbane eller petanquebane eller borde, stole, terrasser eller grillpladser
  • mindre tilstandsændringer, som er nødvendige for, at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen
  • mindre sportsfaciliteter som net og mål til boldspil o.lign., enkelte bål- og grillpladser og i tilknytning hertil enkelte siddepladser af træ eller natursten, enkelte mindre legeredskaber og andre legefaciliteter eller motionsfaciliteter til brug for børn og voksne i områder, hvor der i forvejen er bebyggelse eller friluftsaktiviteter