Friluftsliv på strandbeskyttet areal

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud imod at foretage ændringer af tilstanden inden for arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse. Når det drejer sig om anlæg, der har til formål at understøtte friluftsliv, gælder dog nogle undtagelser fra forbuddet, og i mange andre tilfælde er det muligt at få en dispensation. De vigtigste tilfælde beskrives nedenfor.

Du må gerne:

På havne:

  • På havnearealer, som kommunen ved lokalplan har udlagt til havneformål, gælder der en række undtagelser fra det generelle forbud imod at ændre tilstanden.
  • På sådanne havnearealer må der placeres nye klubhuse, opbevaringsskure, omklædningsfaciliteter, anlæg og indretninger til brug for foreninger og klubber med tilknytning til havet og kysten som f.eks. roklubber, sejlklubber, lystfiskerforeninger og kajakklubber. Ligeledes må der opføres tilbygninger til eksisterende klubhuse, opbevaringsskure med videre.
  • På sådanne havnearealer må der også placeres nye mindre anlæg, som f.eks. legepladser, baderamper, shelters, bålhytter, madpakkehytter og bålpladser til brug for børneinstitutioner, daginstitutioner, folkeskoler og lignende eller besøgende på havnen. Ligeledes må der foretages udvidelser af eksisterende anlæg af denne type.
  • Endvidere må overflødiggjorte havnebygninger på arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, indrettes til formål, der understøtter de foreninger, institutioner og brugere, der er nævnt ovenfor eller som fremmer turismen. Overflødiggjorde lagerhaller og pakhuse fra fiskerierhvervet kan på den måde indrettes til f.eks. klubhus, turistkontor eller iskiosk.

Du skal ansøge om og kan måske få dispensation til:

Permanente anlæg:

  • Der er som udgangspunkt mulighed for at få dispensation til mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og fremme af turismen, når det drejer sig om offentlige eller almene formål, som f.eks. stier, shelters, toiletbygninger, bænke, parkeringsarealer og naturformidling- og miljøinformation (blå flag, skilte og informationstavler) med videre.
  • I forhold til faciliteter til friluftsliv, der er til brug for en afgrænset brugergruppe, f.eks. en klub, forening, børneinstitution, folkeskole osv., er det dog også muligt at få dispensation i visse tilfælde. Hvis faciliteterne ønskes placeret på stranden, er det i nogle tilfælde en forudsætning, at arealet er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et bestemt antal bygninger og anlæg samt at faciliteterne placeres i tilknytning til eksisterende anlæg. Der kan være andre forudsætninger.

Midlertidige arrangementer og anlæg:

  • Der meddeles ofte dispensation til midlertidige arrangementer og aktiviteter af 1-3 dages varighed som f.eks. et sportsarrangement på stranden, hvis arrangementet eller aktiviteten er forenelig med arealets karakter og anvendelse i øvrigt. Der vil ofte kunne dispenseres til midlertidig opstilling af f.eks. en toiletvogn, et telt og andre midlertidige foranstaltninger i den forbindelse.