Havne inden for strandbeskyttelseslinjen

Forbuddet imod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen gælder ikke for havneanlæg, dvs. moler, og kajer og andre konstruktioner, der nødvendiggøres af anlæggets funktion som havn. Dette er som udgangspunkt gældende for havne, der er optaget i Den Danske Havnelods. Tilstandsændringer kan dog kræve tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Desuden gælder der særlige regler for havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. På disse arealer må der uden dispensation opføres bygninger og anlæg til havneformål. Havnens karakter – om det er en trafikhavn, fiskerihavn eller lystbådehavn – har betydning for, om et projekt falder ind under kategorien "havneformål".

Uanset havnens karakter må følgende projekter uden dispensation udføres på havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål:

  • opførelse/udvidelse af klubhuse, opbevaringsskure, omklædningsfaciliteter og lignende til brug for roklubber, sejlklubber, lystfiskerforeninger og andre foreninger og klubber med tilknytning til havet og kysten
  • etablering af legepladser, baderamper, shelters, bålhytter, madpakkehytter og bålpladser til brug for børneinstitutioner, daginstitutioner, folkeskoler eller besøgende på havnen
  • ændring af anvendelsen af overflødiggjorte havnebygninger til formål, der kan fremme turisme eller understøtte ovennævnte brugere (klubber, institutioner og lignende)
Eksempler der som udgangspunkt ikke kræver dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen.