Kommuner inden for strandbeskyttelseslinjen

Naturbeskyttelseslovens forbud imod at ændre tilstanden inden for arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse, gælder også for kommunale bygninger, anlæg og projekter. Der dispenseres dog ofte til kommunale aktiviteter. Endvidere er en række aktiviteter undtaget fra forbuddet imod tilstandsændringer og må udføres uden dispensation. De vigtigste tilfælde beskrives nedenfor.

Fra juni 2017 er naturbeskyttelsesloven ændret for blandt andet at give kommunerne bedre muligheder for at understøtte friluftsliv og turisme særligt på havne, men i nogle tilfælde også langs kysterne.

En kommune må gerne:

 • udføre mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger, såsom malearbejde og udskiftning af facadedele
 • fjerne buske, træer og bygninger, hvis det kan ske uden terrænændring og det ikke strider imod anden lovgivning
 • etablere, udvide og ændre havneanlæg
 • etablere en række mindre anlæg og faciliteter til brug for besøgende på havnen og forskellige klubber, foreninger og institutioner, efter nærmere regler, på havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål
 • udføre kystbeskyttelse, når der på forhånd er indhentet tilladelse hertil efter kystbeskyttelsesloven, som led i kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten

Læs mere om havne indenfor strandbeskyttelseslinjen

En kommune skal ansøge om og måske få dispensation til:

 • midlertidige arrangementer og aktiviteter som et cirkus, en teltlejr, en koncert eller et sportsarrangement
 • mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og fremme af turismen, når det drejer sig om offentlige eller almene formål som f.eks. borde- og bænkesæt, informationstavler, toiletbygninger og stier
  Læs mere om friluftsliv på strandbeskyttet areal
 • træfortove og lignende på strande med mange besøgende, for at skabe øget tilgængelighed til kysten
 • infrastrukturelle anlæg, herunder ændringer og forbedringer af en offentlig vej
 • opførelse af ny bebyggelse til hospitaler, skoler og lignende institutioner på den side af den eksisterende bebyggelse
 • nødvendige tilstandsændringer for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller

Øvrige bemærkninger

Kystdirektoratet kan i nogle tilfælde dispensere til mindre faciliteter langs stranden til klubber, foreninger og institutioner som f.eks. omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter og lignende, når arealet er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et nærmere bestemt antal bygninger og anlæg.