Miljøkonsekvensvurdering for kystbeskyttelsen Skagen

Kystdirektoratet gennemfører miljøkonsekvensvurderinger af kystbeskyttelsesindsatsen for de fire fællesaftalestrækninger, herunder Skagen. Det sker inden entreprenørarbejdet med sandfodring mv. kan sendes i udbud.

Miljøkonsekvensvurderingerne beskriver og vurderer kystbeskyttelsens direkte og indirekte påvirkninger på en lang række forhold. Der er især fokus på:

  • Landskab og kulturarv
  • Påvirkning af naturen på land og i havet
  • Befolkning og materielle goder

Samtidig skal vurderingerne beskrive samspillet mellem forskellige miljøfaktorer og belyse eventuelle kumulative effekter fra andre projekter i området.

Strækningerne bliver nedbrudt uden kystbeskyttelse

Uden en vedvarende kystbeskyttelsesindsats er de områder, der er omfattet af Fællesaftalerne truet af oversvømmelse og/eller erosion. På grundlag af femårige Fællesaftaler mellem staten og berørte kommuner fastlægges kystbeskyttelsesindsatsen.

De fire fællesaftaler omfatter strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab samt strækninger ved Lønstrup, Blåvand og Skagen.

Den konkrete fordeling af sand afhænger af udviklingen i perioden 2020-2024 og af stormenes antal, styrke og hvor de rammer. Forud for den årlige indsats udarbejder Kystdirektoratet konkrete planer, der beskriver hvor og hvor meget sand, der skal fodres med på de enkelte strækninger.

Den indsats, der er miljøkonsekvensvurderet, er den kystbeskyttelse, der gennemføres i perioden 2020-2024, og som primært udføres ved forskellige former for sandfodring. Se figur 1 og videoen "Sandfodring med tre forskellige metoder" nedenfor:

Figur 1. Sandfodring kan gennemføres ved henholdsvis kystnær fodring enten som revlefodring (øverst) eller rainbowing (midten) eller som strandfodring (nederst).

Bygherre og fordeling af myndighedskompetencerne

I udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen er myndighedskompetencerne delt mellem Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, og Miljøstyrelsen, således at Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, er myndighed for de dele af projekter, der udføres på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed på de dele af projektet, der udføres på land. Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, skal desuden træffe afgørelse om det samlede projekt efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet er både bygherre og myndighed for projektet. Afdelingen "Kystdirektoratet, Drift og Anlæg" er bygherre, mens afdelingen "Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning" er myndighed. Der er derfor sikret en funktionel opdeling.

Sandfodring med tre forskellige metoder