Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Skagen 2020-2024

Kyststrækningen ud for Skagen der kystbeskyttes i fællesskab mellem Frederikshavn Kommune og Staten.

Aftalen mellem staten og Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen gælder for perioden 2020-2024. Kystbeskyttelsen skal forhindre tilbagerykning af kysten og sikre mennesker og infrastruktur i baglandet.

Aftalerne mellem staten og Frederikshavn kommune begyndte med den første aftale i 1982, der var et treårigt anlægsprogram. Der har siden 1984 været et- og femårige aftaler mellem staten, Nordjyllands Amt og kommunen.

Kystens udvikling ved Skagen

Kysten ved Skagen er dynamisk og udvikler sig hele tiden. Som skitsen viser, har landskabet ændret sig meget over tid, og meget enkelt sagt, er der et kysttillæg på nordkysten, mens havet tager af kysten på Kattegatsiden. Her er der tale om en erosionskyst, og fællesaftalen omhandler kystbeskyttelse på denne strækning fra syd for Grenen til Damstederne.

Terrænet langs kysten nordøst og sydvest for Skagen By er lavtliggende, så der har tidligere været oversvømmelse både nordøst for Grå Fyr og i Vesterby syd for havnen. Der er i januar-februar 2022 indpumpet 130.000 kubikmeter sand på stranden nord og syd for det Grå Fyr og ved Damstederne.

Fællesaftalens delstrækninger

Delstrækningerne fra nordøst for Det Grå Fyr til Damstederne beskyttes med en målsætning om ingen kysttilbagerykning. På Sønderstrand umiddelbart nordøst for havnen er der i forvejen naturlig fremrykning på grund af havnens tilstedeværelse, så her kystbeskyttes ikke.

Kystens overordnede udvikling ved Skagen
Delstrækninger på Kattegatkysten ved Skagen, hvor der kystbeskyttes i større eller mindre grad.