Miljøvurdering af Fællesaftalen Blåvand - Miljørapport

Fællesaftalerne, der er indgået mellem Staten og Varde kommune, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningerne ved Blåvand i aftaleperioden.

Fællesaftalen er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven [1], der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingerne er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af fællesaftalen, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Miljørapporten indeholder de oplysninger, som er tilgængelige med den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og den er udarbejdet under hensyn til, hvor detaljeret fællesaftalen er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i beslutningsprocessen, fællesaftalen befinder sig.

Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, da fællesaftalen alene indeholder den økonomiske ramme for at opnå målsætningerne for kystudviklingen i aftaleperioden på strækningen ved Blåvand og er derfor ikke detaljeret i forhold til den konkrete udformning af kystbeskyttelsen.

Den konkrete udformning og placering af kystbeskyttelsen samt eventuelle afværgetiltag fastlægges i forbindelse med det konkrete projekt, der er miljøvurderet i ”Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Blåvand, 2020”. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet sideløbende med denne miljøvurdering af fællesaftalen, hvorfor den viden, der er tilvejebragt i VVM-processen, jf. miljøvurderingslovens § 12, stk. 3, er anvendt i miljøvurderingen.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg har i henhold til miljøvurderingsloven § 32 foretaget en høring af de berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingerne.

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Offentliggørelse af sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand

På baggrund af offentlig høring af miljøvurderingen af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand i perioden den 18. november 2020 til 20. januar 2021 har Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg udarbejdet en sammenfattende redegørelse for Fællesaftalen, som herved offentliggøres.

Den strategiske miljøvurdering er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand. Den sammenfattende redegørelse, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Den sammenfattende redegørelse samt Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand og miljørapporten fremgår af hjemmesiden og er sendt til berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 34.

Miljøkonsekvensvurdering for kystbeskyttelsen Blåvand