Vind og vandstand

Målinger af vinddata og vandstande

For at have styr på påvirkningerne på kysten, samt for at have et godt grundlag for stormflodsberedskabet, måler Kystdirektoratet vinddata og vandstande en række steder i landet. Desuden får Kystdirektoratet en række målinger fra havnene på Vestkysten samt fra DMI's målere langs den jyske vestkyst.

Målingerne foretages normalt seks gange i timen og sendes direkte til Kystdirektoratet. Her opsamles data og lægges i en central database. Målingerne ligger normalt i databasen ca. 4-5 minutter efter, at målingen er foretaget. Målingerne vil dog som regel først ligge på kyst.dk online 10-15 minutter senere.

Vandstande

Vandstanden måles i forhold til Dansk Vertikal Reference (DVR90), og der anvendes forskellige målemetoder.

I Vadehavet og på havne i de indre danske farvande, måles vandstanden i et rør, hvori der er placeret en flyder med et lod, som så måler vandstanden. Vandet løber ind i røret gennem et lille hul som forhindrer at målingen bliver påvirket af bølger.

På Vestkysten og i fjorde, måles vandstanden typisk ved hjælp af en tryksensor. Her vil eventuelle bølger påvirke det tryk der måles. For at få den korrekte vandstand, uden bølger, beregnes middelværdien løbende over en 4 minutters periode.

Enkelte målestationer anvender radar til bestemmelse af vandstande.

Hent data

Se de aktuelle vandstandsmålinger

Rapport om vandstandsmålere

Data fra måling af vandstanden i havet danner et afgørende grundlag for mange tekniske og forvaltningsmæssige aktiviteter og beslutninger.

Kystdirektoratet har udgivet en rapport, som giver overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space og henvender sig primært til de aktører, som driver og servicerer marine vandstandsmålere og foretager kvalitetskontrol af vandstandsdata.

Hent PDF: Kortlægning af marine vandstandsmålere i Danmark

Vind

Vindmålinger foretages ved at måle vindens hastighed og retning i 10 minutter. Herefter beregnes middelværdierne for vindhastighed og –retning. Disse beregninger gemmes som hhv. middelvind og –retning.

Den højeste vindhastighed, inden for en 10 minutters periode og med en varighed over 3 sekunder, gemmes som vindstød.

Ud over vind- og vandstandsmålinger, måles der flere steder også lufttryk og temperatur. Disse gemmes ligeledes i databasen.

Hent data

Se de aktuelle vejrmålinger

Kvalitetskontrol

Kystdirektoratets målestationer tilses med faste tidsintervaller.
Vejrdata kvalitetskontrolleres i en manuel proces med varierende intervaller, så de nyeste data er ikke kontrolleret.

Vandstandsmåler ved Ribe Kammersluse.