Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Etablering af anlæg eller udførelse af aktiviteter på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. kystbeskyttelsesloven.

Hvad betyder "anlæg" og "aktiviteter"?

Betegnelsen "anlæg" omfatter alle faste eller forankrede etableringer/genstande. Eksempler på faste anlæg er lystbådehavne, tanganlæg, stenrev, tømmerflåder, fortøjningsanlæg, telekabler, rørledninger, havnebade, bådlifte m.m.

Betegnelsen ”aktiviteter” omfatter bl.a. uddybning, opfyldning, gravning og langtidsopankring. Kystdirektoratet skal endvidere give tilladelse til fartøjer/både der placeres på søterritoriet, men som skal anvendes til andet end sejlads, f.eks. som husbåde.

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Du kan læse mere om forskellige typer af anlæg og aktiviteter i vores administrationsgrundlag for søterritoriet. Administrationsgrundlaget er et værktøj, der gør det muligt at tillade fornuftige og gennemarbejdede projekter, som støtter op om den rekreative brug af søterritoriet eller som skaber vækst i samfundet, med respekt for de marine økosystemer.

Læs mere om administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlaget er et dokument under løbende udvikling, så listen over anlæg og aktiviteter er ikke udtømmende.

Miljøhensyn

Kystdirektoratet varetager desuden en række miljøhensyn i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter. Kystdirektoratet skal også vurdere, om et projekt kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, før det kan vurderes, om projektet kan tillades.

Læs mere om Natura 2000 områder og bilag IV arter

Læs mere om miljøvurdering

Bade- og bådebroer

Bemærk, at ansøgninger om bade- og bådebroer som udgangspunkt skal behandles efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Det betyder, at visse bade- og bådebroer skal ansøges hos kommunen. Det er derfor en god ide i første omgang at kontakte din kommune.

Sagsbehandling

I Kystdirektoratets sagsbehandling af ansøgninger vurderes en lang række forhold, bl.a. projektets indvirkning på kysten og på eksisterende rekreative anlæg og aktiviteter, samt påvirkning af miljø- og naturmæssige forhold.

Læs mere om sagsbehandling