Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Etablering af anlæg eller udførelse af aktiviteter på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. kystbeskyttelsesloven. 

Betegnelsen "anlæg" omfatter alle faste eller forankrede etableringer/genstande. Eksempler på faste anlæg er lystbådehavne, tanganlæg, stenrev, tømmerflåder, fortøjningsanlæg, telekabler, rørledninger, havnebade, bådlifte m.m. 

Betegnelsen ”aktiviteter” omfatter bl.a. uddybning, opfyldning, gravning og langtidsopankring. Kystdirektoratet skal endvidere give tilladelse til fartøjer/både der placeres på søterritoriet, men som skal anvendes til andet end sejlads, f.eks. som husbåde.

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Du kan læse mere om forskellige typer af anlæg og aktiviteter i vores administrationsgrundlag for søterritoriet. Administrationsgrundlaget er et værktøj, der gør det muligt at tillade fornuftige og gennemarbejdede projekter, som støtter op om den rekreative brug af søterritoriet eller som skaber vækst i samfundet, med respekt for de marine økosystemer.

Hent PDF: Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlaget er et dokument under løbende udvikling, så listen over anlæg og aktiviteter er ikke udtømmende.

Kystdirektoratet varetager desuden en række miljøhensyn i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder i forhold til:

Bade- og bådebroer

Bemærk, at ansøgninger om bade- og bådebroer som udgangspunkt skal behandles efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Det betyder, at visse bade- og bådebroer skal ansøges hos kommunen. Det er derfor en god ide i første omgang at kontakte din kommune.