Natura 2000 områder og bilag IV arter

Kystdirektoratet skal sikre at projekter ikke skader beskyttede områder

I forbindelse med sagsbehandlingen skal Kystdirektoratet varetage beskyttelsen af Natura 2000 områderne og særligt beskyttede arter. Kystdirektoratet skal sikre, at der ikke gives tilladelse til projekter, som kan skade de beskyttede områder, herunder de udpegede dyr, planter og naturtyper. Det skal samtidig sikres, at der ikke tillades projekter, som kan skade bilag IV arterne og deres yngle- eller rasteområder.

Dette sker i praksis ved, at Kystdirektoratet foretager en konkret vurdering af alle projekter, hvor der bl.a. kigges på nærheden til Natura 2000 områder, hvilke arter og naturtyper et område er udpeget for, samt om det forventes at projektet vil have en væsentlig påvirkning på et område.

Hent PDF: Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Hvis Kystdirektoratet ikke kan afvise, at der kan være en væsentlig påvirkning, så skal ansøger udarbejde en konsekvensvurdering, hvor man forholder sig til projektets påvirkning på Natura 2000 området og eller bilag IV arten. Konsekvensvurderingen vil blive brugt i forbindelse med Kystdirektoratets vurdering af, om det ansøgte projekt kan tillades.

Læs mere om miljøvurdering

Love og bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om Natura 2000

Læs den her