Høring: Ansøgning om udlægning af målestationer ved Drogden, ved Storebæltsbroen og ved Vengencegrund

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af strømmålere med kortere kabelføring til eksisterende anlæg. Der er tale om tre placeringer. Ved Drogden fyr udlægges måleren ca. 50 meter SØ fra fyrets fundament. Ved Storebæltsbroen udlægges måleren ca. 150 m øst for den vestlige ankerblokø. Ved Vengencegrund udlægges måleren ca. 50 m NV for fyr nr. 31. Strømmålerne er på 80x80 cm med højde på 60 cm over havbunden.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt for Storebælt on Vengancegrund vil finde sted i Natura 2000-område nr. 116 Storebælt. Kystdirektoratet vurderer umiddelbart ikke, at udlægning af strømmålerne vil medføre skade eller lign. på området.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i områderne.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 14. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03795

Ansøgning Storebælt

Ansøgning Vengencegrund

Ansøgning Drogden

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42