Terrænændring

Hvis du overvejer at grave eller på anden vis udføre en ændring i terrænet på stranden eller ved kysten, skal du være opmærksom på, at det kan kræve tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og/eller dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelsesloven

Terrænændringer på strandbredden og 100 meter ind i land, derfra hvor den sammenhængende landvegetation starter, skal altid vurderes efter kystbeskyttelsesloven. Eksempler på foranstaltninger, der forudsætter tilladelse efter kystbeskyttelsesloven er:

  • Haveanlæg
  • Betonterrasser
  • Etablering af en kunstig strand
  • Skrab og gravning af sediment fra vandkanten
  • Omfordeling af sediment på strandplan eller andre opfyldninger på kysten, der ikke har til formål at kystbeskytte.

Hvis du ønsker at ændre terrænet på strandbredden eller 100 meter ind i land, derfra hvor den sammenhængende landvegetation starter, skal du søge om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Læs mere om hvordan du søger om tilladelse til terrænændring efter kystbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven

Hvis du ønsker at ændre terrænet eller på anden måde ændre tilstanden på et areal, som er omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning, forudsætter det som udgangspunkt Kystdirektoratets dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Strandbeskyttelse og klitfredning omfatter strandbredden og arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen henholdsvis klitfredningslinjen. Arealer længere inde i landet kan også være omfattet af klitfredning. Linjerne ligger fast og er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.