Klitfredning

Formålet med klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Hvor går klitfredningslinjen?

Klitfredede arealer findes næsten udelukkende ved Jyllands kyster mod Skagerrak og Vesterhavet. Her danner de et næsten sammenhængende bælte, der strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø.

Klitfredningslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten og i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme. Miljø- og fødevareministeren kan dog udstrække klitfredningen til at omfatte arealer indtil 500 m fra strandbreddens inderste grænse, hvis der konstateres akutte sandflugtsproblemer i området. Desuden kan der inddrages yderligere arealer under klitfredning enten efter ejerens begæring, eller hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse af sandflugt eller om begrænsning i anvendelsen af arealet.

Grænserne for klitfredning bliver revideret løbende, når det skønnes påkrævet af hensyn til bl.a. ændringer i klitternes karakter eller udstrækning og risikoen for sandflugt som følge af arealernes benyttelse. Klitfredningslinjen er afmærket i terrænet.

Dispensation fra klitfredningslinjen

Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af klitfredningslinjen. Der gives kun dispensation fra klitfredningslinjen i ganske særlige tilfælde. Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget restriktivt.

Enkelte undtagelser - du må gerne:

 • Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger
 • Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning
 • Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges
 • Plante i lovligt etablerede haver*, hvis de er etableret før 1. januar 1968

*Definition på lovligt etablerede haver inden for klitfredningslinjen:

Inden for klitfredningslinjen anses en have for lovlig etableret, hvis den opfylder mindst et af disse kriterier:

 • Haven er etableret før 1. januar 1968
 • Haven er beliggende i den udvidede klitfredningszone, dvs. mellem 100 og 300 meter beskyttelseslinjen og var eksisterende, før den udvidede zone trådte i kraft i det pågældende amt (i perioden 2000-2003), dvs. før arealerne blev omfattet af klitfredning
 • Haven er etableret på baggrund af en dispensation

Det er i alle tre tilfælde en forudsætning, at arealet kontinuerligt er opretholdt som have.

BEMÆRK: Det kan være svært selv at afgøre, om en have inden for klitfredningslinjen anses for at være lovligt etableret. Kontakt Kystdirektoratets Strand- og Klittelefon, hvis du er i tvivl.

Du må ikke:

 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger
 • Opstille camping- eller skurvogne
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper
 • Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel
 • Henlægge haveaffald o.lign.

For jordbruget gælder særlige regler:

 • Landbrugsmæssig drift på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt er tilladt, bortset fra tilplantning og afgræsning
 • Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet
 • Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994