Landbrug, skovbrug og fiskerierhverv inden for strandbeskyttelseslinjen

Der gælder lempelige regler for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv inden for strandbeskyttelseslinjen.

Forbuddet imod at ændre tilstanden gælder således ikke for:

  • landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning
  • genplantning af skove og andre arealer, som er tilplantet før 1. august 1994
  • opsætning af lette trådhegn med landbrugsmæssigt formål (ikke hjortehegn, "Dallas-hegn" og læhegn)
  • opførelse af bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendoms drift eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Dog skal Kystdirektoratet give tilladelse til beliggenhed og ydre udformning
  • arealoverførsel i jordbrugserhvervet
  • salg af jordlodder på op til to ha i jordbrugserhvervet.

Anmeldeordning for læskure

Der er indført en anmeldeordning for læskure til græssende husdyr til brug for kogræsserlaug og tilsvarende foreninger og til dyrehold i forbindelse med naturpleje inden for strandbeskyttelseslinjen.

Læs mere og anmeld læskur her