Boligejere, grundejere og lejere på strandbeskyttet areal

Dette er vejledning til dig, der har en helårsbolig eller et sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen.

Reglerne om strandbeskyttelse betyder, at der er begrænsninger for, hvilke ændringer man må udføre på boliger, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Dette gælder også i forbindelse med ændringer på grunden omkring bebyggelsen.

De nærmere regler er forskellige alt efter, om din bolig er en helårsbolig eller et sommerhus.

Du må gerne:

 • udføre vedligeholdelsesarbejde på bygninger, f.eks. malearbejde og udskiftning af facadedele
 • isætte nye vinduer med samme størrelse og udformning som de gamle
 • udskifte tag, hvis der ikke sker ændringer i forhold til tagkonstruktion og husets højde
 • genopføre boligen på den lovligt eksisterende sokkel, hvis boligen har samme dimensioner som den bolig, den erstatter. Genopførelse af en bolig uden dispensation på en lovligt eksisterende sokkel forudsætter, at boligen ikke har været fjernet i en længere periode. Med en længere periode menes som udgangspunkt 3 år eller mere. Det er endvidere et krav, at den bolig, der ønskes erstattet, ikke er en ruin som følge af manglende vedligeholdelse over længere tid.
 • fjerne buske, træer og bygninger, hvis det kan ske uden terrænændring og det ikke strider imod anden lovgivning som en fredning eller naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper
 • plante få enkeltstående træer på egen grund

Har du en lovligt etableret have*, må du også gerne:

 • plante frit i haven - dog ikke hæk
 • opføre mindre anlæg i tilknytning til boligen (højst 15 meter fra denne), som:
 • en mindre terrasse i niveau med terræn og i sammenhæng med beboelsen
 • et gyngestativ
 • højbede
 • sandkasser og andre legeredskaber
 • ét skur på max 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i tilknytning til boligen
 • ét drivhus på max 10 m² (gælder kun for helårsboliger)

*Definition på lovligt etablerede haver inden for strandbeskyttelseslinjen:

Inden for strandbeskyttelseslinjen anses en have for lovlig etableret, såfremt den opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Haven er etableret før 1. januar 1968
 • Haven er beliggende i den udvidede strandbeskyttelseszone, dvs. mellem 100 og 300 meter beskyttelseslinjen og var eksisterende, før den udvidede zone trådte i kraft i det pågældende amt (i perioden 2000-2003), dvs. før arealerne blev omfattet af strandbeskyttelse
 • Haven er etableret på baggrund af en dispensation

Det er i alle tre tilfælde en forudsætning, at arealet kontinuerligt er opretholdt som have, og at det ligger i forbindelse med en bolig eller tilsvarende bebyggelse til beboelse.

BEMÆRK: Det kan være svært selv at afgøre, om en have inden for strandbeskyttelseslinjen anses for at være lovligt etableret. Kontakt Kystdirektoratets Strand- og Klittelefon, hvis du er i tvivl.

Eksempler på mindre anlæg, der som udgangspunkt må etableres i lovligt etableret have
I en lovligt etableret have må du som udgangspunkt placere mindre bygninger, anlæg og installationer inden for 15 meter af din bolig uden at søge om dispensation.

Du skal ansøge om og kan måske få dispensation til:

Gældende for både helårsboliger og sommerhuse:

 • at genopføre en bolig under forudsætning af, at boligen opføres med omtrent samme placering, størrelse og udformning som den gamle
 • at udvide boligen, når udvidelsen sker af hensyn til et medlem af husstanden med væsentligt og varigt handicap og der er et dokumenteret behov for udvidelsen (gælder helårsboliger og sommerhuse, hvor den handicappede bor og har sin folkeregisteradresse og er en del af husstanden)
 • at placere en mindre bænk på egen grund
 • at placere mindre bygninger og anlæg i en lovligt etableret have* uden tilknytning til beboelsen (f.eks. et skur på maksimalt 10 m², et gyngestativ og en sandkasse)
 • at placere mindre anlæg og installationer i lovligt etableret have*, som f.eks. en hævet eller fritliggende terrasse, eller et drivhus på op til 10 m²

Gældende udelukkende for helårsboliger:

 • at udvide helårshuse til op til i alt 250 m², hvis huset ligger i den udvidede strandbeskyttelseszone dvs. mellem 100 og 300 meter beskyttelseslinjen
 • at foretage en mindre udvidelse af helårsboligen i forbindelse med udvendig isolering med op til 25 cm
 • at foretage en mindre øgning af taghøjden på helårsboliger i forbindelse med isolering
 • at etablere mindre kviste og tagvinduer på helårsboliger, så vidt muligt på den side af boligen, der vender væk fra vandet
 • at etablere en mindre udvendig kældertrappe og mindre lysskakter i forbindelse med kælderen under en helårsbolig
 • at opføre en garage/skur på maksimalt 20 m², hvis der ikke er en i forvejen (gælder kun for helårsboliger)
 • at udføre udvendig isolering af et skur med op til 10 cm isolering (gælder kun helårsboliger)

Gældende udelukkende for sommerhuse:

 • at foretage en mindre udvidelse af et sommerhus for at modernisere bad/toilet
 • at udstykke arealer med henblik på selvstændig matrikulering af eksisterende sommerhuse/fritidshuse på lejet grund

Du kan ikke forvente at få dispensation til:

 • at opføre ny beboelsesbygning, hvor der ikke har været bygget før
 • at opstille campingvogne, skurvogne og lignende
 • at opsætte hegn, master, stativer, skilte m.v.
 • at plante hæk
 • at anlægge græsplæne og plante buske m.v. uden for lovligt etablerede haver*
 • at foretage terrænændringer, f.eks. ved at flytte, fjerne eller tilføre sand, jord eller grus/sten
 • at etablere private strandtrapper
 • at ændre matriklen, så der skabes nye skel på grunden (dog er der mulighed for at opnå dispensation til udstykning af arealer med flere sommerhuse på lejet grund)