Vadehavet

Udsigt over Ballum Dige og Vadehavet.

Vadehavet - et unikt naturområde

Vadehavet er et unikt naturområde, og i 2014 udpegede UNESCO den danske del af Vadehavet til verdensarv i lighed med de tyske og hollandske dele.

Med tidevandet føres store mængder vand ind og ud af Vadehavet to gange i døgnet. Vandet medbringer sediment, der indgår i opbygningen og udviklingen af Vadehavet. Lejlighedsvis opleves stormfloder, når vandet stuver op inde i Vadehavet, og der er på både Vadehavsøerne og fastlandet bygget diger til at modvirke oversvømmelser af lavtliggende områder og beskytte mennesker, dyr og infrastruktur mv.

Kystdirektoratet vurderer jævnligt tilstanden og dermed sikkerheden af digerne, samarbejder med borgere og lokale myndigheder, ligesom Kystdirektoratet indgår i det sønderjyske stormflodsberedskab. Kystdirektoratets primære fokus er således på sikkerheden i området, og heri indgår også vurdering af klimabetingede forandringer og deres betydning for digestyrken.

Endvidere deltager Kystdirektoratet i nationale og internationale samarbejder og projekter, der har til formål at vurdere påvirkninger af et ændret klima for Vadehavets udvikling; for eksempel om opbygningen af tidevandsfladerne kan følge med forventede havstigninger, eller hvordan ebbedeltaerne ud for dybene vil udvikle sig fremadrettet.

Fakta om Vadehavet

Vadehavet strækker sig fra Skallingen i Danmark til Den Helder i Holland, og er betegnelsen for det store område, som ligger mellem fastlandet og en perlerække af øer. I Danmark er det øerne Fanø, Mandø og Rømø. Derudover ligger halvøen Skallingen også i Vadehavet. Den danske del af Vadehavets vandområde dækker ca. 850 km2.

Det specielle ved Vadehavet er, at det er et meget lavvandet område gennemskåret af dybe render/prieler. Da forskellen mellem høj- og lavvande (tidevand) er den største i Danmark, giver det en utrolig dynamik.

Det ene øjeblik er der vand, og 6 timer efter er der land, så langt øjet rækker.

Med tidevandet føres finkornet materiale ud og ind af Vadehavet og gør, at der netto opbygges nyt land, den såkaldte marsk. Tidevandets dynamik sikrer også en utrolig rigdom af planter og dyr. Derfor er Vadehavet et af de vigtigste naturområder i Europa, og Vadehavet kaldes således også Europas spisekammer.

Kortet viser dybderne i vadehavsområdet. Her ses placeringen og udstrækning af vaderne (de gule og grønne områder) samt de dyb (mørkeblå områder), som er hovedkanalerne, hvor vandet løber ind og ud under højvande og lavvande.
I vadehavsområdet fremmer fårene naturværdierne, når de afgræsser marsken, digerne og forlandet.
Luftfoto fra området ved Vadehavet.