Sagsbehandling

I Kystdirektoratets sagsbehandling af ansøgninger vurderes en lang række forhold, bl.a. projektets indvirkning på kysten og på eksisterende rekreative anlæg og aktiviteter, samt påvirkning af miljø- og naturmæssige forhold, herunder indvirkning på Natura 2000 områder og bilag IV arter. Det vurderes desuden, om der skal foretages en miljøvurdering (VVM) af det ansøgte projekt, før der kan træffes afgørelse i sagen.

Høring

Før Kystdirektoratet træffer afgørelse, sendes ansøgningen i høring hos en række andre myndigheder, bl.a. Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Herved bedømmes projektets konsekvenser for, og forhold til, bl.a. skibsfart, fiskeri, miljø, kulturarv, naturbeskyttelse, planlægning og eventuelt nærtliggende eksisterende anlæg. Desuden orienteres en række interesseorganisationer, ejere af eventuelle naboejendomme og andre, som vurderes at vil blive berørt af projektet.

Afgørelse

Kystdirektoratet træffer afgørelse om et projekt kan opnå tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Der træffes desuden afgørelse om projektet kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering efter Natura 2000 bekendtgørelsen, samt om projektet kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM), jf. miljøvurderingsloven.

Vilkår for en tilladelse

En tilladelse vil være betinget af overholdelse af en række vilkår, bl.a. om vedligeholdelse og krav om fjernelse ved misligholdelse. Der kan desuden stilles særlige vilkår i forhold til anlægsmetode, anlægsperiode, placering mv. af hensyn til natur, naboer, sejlads mm.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Se også administrationsgrundlaget for søterritoriet