Byerne og det stigende havvand

Partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet

”Byerne og det stigende havvand” er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania, som blev indgået i august 2018. Projektet har til formål at understøtte kommunale projekter i kystbyer, så oversvømmelse fra havvand fremadrettet kan undgås. Målet er nytænkende og innovative helhedsløsninger, der ikke blot håndterer udfordringen med havvand, men også skaber nye attraktive byrum til beboelse og rekreative aktiviteter tæt ved vandet. Beskyttelse og benyttelse skal således gå hånd i hånd i de konkrete bæredygtige helhedsløsninger. Projekterne vil desuden have fokus på et tværgående samarbejde mellem planlægning, realisering og beredskab samt på tværs af myndigheder, fagfolk, beslutningstagere og grundejere.

Partnerskabet støtter projekter med finansiering og vejledning. Partnerskabet løber frem til 2022 og finansieres af både Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania. Realdania bidrager med 60 mio. kr. til projekter i byer.

Byerne og det stigende havvand realiseres i to delprojekter

Partnerskabet er tilrettelagt med to spor, der støtter henholdsvis ca. 10 innovative pilotprojekter. Dette spor er målrettet kommuner der allerede er langt fremme med helhedsløsninger omkring kystsikring. De vil kunne søge om tilskud til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Det vil sige løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen. For de pilotprojekter som når langt nok, vil det efterfølgende være muligt at søge om yderligere medfinansieringsmidler til helt eller delvist realisering af pilotprojektet. Denne pulje er på 40. mio. kr., og der lægges op til støtte af ca. 3 projekter.

I den andet spor skabes aktiviteter, som skal understøtte kommunerne i en planlægningsproces fra problemerkendelse til helhedsløsninger for håndtering af risikoen for havoversvømmelse af byer. Målet er, at kommunerne udvikler og afprøver forskellige processer på vejen hen imod helhedsløsninger. Projekter betegnes derfor som Plan- og procesprojekter, og forventes gennemført i 2020.

Læs mere om Pilotprojekter

Om partnerskabet

Danmark er et lille land omgivet af vand, med 7300 km kyststrækning og landets ti største byer liggende ud til havet. Klimaændringer, med stigende havvandstand og hyppigere og kraftigere stormfloder, rammer derfor de danske kystbyer hårdt med øget risiko for oversvømmelse. Mange byer har derfor behov for at sætte ind med løsninger nu, for at undgå oversvømmelse.

  • Formålet med partnerskabet er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed.
  • Partnerskabet er særligt målrettet kommuner.
  • Der gennemføres to ansøgningsrunder. For hver ansøgningsrunde er afsat 10 mio. kr. i støtte til ca. 10 projekter. Derudover gives økonomisk støtte til et lille antal projekter, som vil kunne realiseres.

Læs mere om projektet på Realdania.dk