Høring - Ansøgning om lovliggørelse af fortøjningsanlæg ud for matr. 4æa og 4e, Ordrup By, Fårevejle, Odsherred Kommune

Publiceret 28-02-2022

Kystdirektoratet skal på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2017 genbehandle ansøgning om lovliggørelse af fortøjningsanlæg ved bådebro ud for matr. 4æa og 4e, Ordrup By, Fårevejle, Odsherred Kommune.
En beskrivelse af fortøjningsanlæggene kan bl.a. findes under projektbeskrivelsen på s. 11 i den vedhæftet pdf.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

I den forbindelse har ansøger udarbejdet en væsentlighedsvurdering, der findes i den vedhæftet pdf.

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Det er vores vurdering, at det ansøgte projekt isoleret set ikke er omfattet af miljøvurderingsloven . 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted indenfor Natura 2000-område nr. 154: Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Dieselbjerg og Bollinge Bakke.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28. marts 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04848

Ansøgning Ordrup Næs

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler