Høring: Ansøgning om udvidelse af Roskilde Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Roskilde Havn med flydebrosanlæg op til 110 nye pladser, samt bølgebryder. Den samlede kapacitet bliver på op til 485 både. Anlægsarbejdet til etablering af flydebroer forventes at tage 4-6 uger. Flydeplatformene præfabrikeres og transporteres til havnen, hvorefter de søsættes med kran.

 Der er tidligere (år 2014) meddelt en tilladelse til samme projekt med given tidsfrist for udnyttelse. Som følge af at tidsfristen er udløbet, er det afgjort, at Kystdirektoratet skal træffe ny afgørelse af projektet. Den vedlagte ansøgning er således et opdateret ansøgningsgrundlag af projektet til brug for ny afgørelse.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at de oplysninger som er vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. Vi skal i den forbindelse bede jer oplyse, om der er kendskab til øvrige projekter, som kan have betydning for vurderingen eller være i sammenhæng med det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ”Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”. En mindre del af projektet er i kortlagt marin naturtype ”bugt – 1160”. Ansøgningen er ledsaget af en væsentlighedsvurdering. Kystdirektoratet finder ikke på det foreliggende grundlag, at udvidelsen vil påvirke Natura-2000 området væsentligt.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. marts 2021.

Fristen er sat under hensyntagen til, at der er tale om et projekt, som tidligere har været i høring.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08849

Høring- Ansøgning om udvidelse af Roskilde Havn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42