Høring - ansøgning om tilladelse til 38 fortøjningsbøjer til joller i Laboratoriegraven, Refshalevej, Københavns Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningsbøjer til joller (38 stk.) inden for området markeret med røde streger på kortet nedenfor i Laboratoriegraven, Refshalevej, Københavns Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt henset til projektets karakter og afstanden til områderne. De nærmeste (nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” og nr. 142 ” Saltholm og omliggende hav”) er således placeret ca. 5, 3 km og ca. 6 km væk i direkte linje fra projektområdet.

Projektet er efter vores umiddelbare vurdering ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af 25/06/2020 med senere ændringer).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. april 2021.

Ved henvendelsse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05692

Høring - ansøgning om tilladelse til 38 fortøjningsbøjer til joller i Laboratoriegraven, Refshalevej, Københavns Kommune

Kontakt

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler

lbo@kyst.dk

91 33 84 32