Høring: Ansøgning om udskiftning af broanlæg i Bisserup Havn, Slagelse Kommune

Publiceret 26-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udskiftning af pælebrosanlæg til flydebroer i Bisserup Havn. Udskiftningen sker bl.a. for at forbedre forholdene sikkerhedsmæssigt. Havnen er beliggende ud for Bisserup Havnevej, matr. 1a Bisserup By, Holsteinborg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted Natura 2000-område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Kystdirektoratet vurderer ikke, at udskiftningen til flydebro medfører væsentlig indvirkning på Natura-2000 området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 23. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06459

Ansøgning - Bisserup Sejlklub - Broanlæg

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler