Høring: Ansøgning om kabelbane i Nykøbing Mors

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kabelbane i Nykøbing Mors ud for Havnen 8-12, matr. nr. 589a Nykøbing M. Bygrunde. Masteanlæg til kabelbanen etableres på land, og på vand udlægges bøjer til markering. Der er et bagvedliggende kommunalt slæbested, og kabelbanen har operatør, som har fuld udsigt til slæbestedet af sikkerhedsmæssige hensyn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted mere end 6 km fra Natura 2000-område, og det vurderes ikke, at kabelbanen har betydning for dette område.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09468

Ansøgning - Nykøbing Mors - Kabelbane

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42