Høring: Ansøgning om renovering/nye konstruktioner - Søbadet - Thisted Kystvej 17 - Thisted Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til modernisering af eksisterende søbad i Thisted by, hvorved der etableres fremskudt rampe (opholdsplateauer) som nedgang til vandet, renovering af stenglacis og mindre opfyld af strandareal. Søbadet er placeret på og ud for d for matr. nr. 530c Thisted Bygrunde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, som er beliggende ca. 9-10 km fra Søbadet.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 9. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05100

Høring- Ansøgning om renovering-nye konstruktioner - Thisted Kommune    

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42