Høring: Udvidelse af Sletten Bådeklubs eksisterende terrasse - Sletten Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Sletten Bådeklubs eksisterede terrasse ved. klubhuset fra 1967. Klubhus og terrasse er beliggende søværts havnemolen matr. nr. 67a Sletten, Humlebæk. Terrassen udvides med 65 m2 og udføres i træ, og der rammes pæle.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. marts 2021.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05079

Ansøgning - Sletten Havn - Terrasse

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42