Høring: Ansøgning om renovering af Lyndby Havn, Lejre Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renoveringsprojekt i Lyndby Havn.

Der sker opfyld af inderste del af bassin, for at skabe mere areal til bl.a. vinteropbevaring af fartøjer. Ydermoler ændres og forhøjes, samt der uddybes, hvor det påregnes at sedimentet genanvendes til opfyld. Der etableres slæbested, mastekran og andre mindre serviceanlæg til at understøtte havnens drift.

Projektet finder sted ud for matr. nr. 44i Lyndby By, Lyndby.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Bemærk om screening/VVM:
Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ” Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov” og der er kortlagt marin bugt.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28. januar 2022. Henvis da venligst til j.nr. 21/14381. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/14381 Ansøgning - Lyndby Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42