Høring: Ansøgning om lovliggørelse af bådlift på Als Odde, Als Oddevej 98A, Hadsund, matr. nr. 15 Odde By, Als.

Publiceret 08-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til sæsonudlagt overdækket bådlift til brug for Als Odde Vandskiklub på Als Odde. Anlægget er allerede etableret, så der er tale om lovliggørende ansøgning.
Anlægget er placeret ud for Als Oddevej 98A, Hadsund, matr. nr. 15 Odde By, Als.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”, hvor der også er registreret marin naturtype nr. 1160 ”Bugter og vige. Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at anlægget ikke har negativ betydning for dette.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 5. november 2020.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00411

Høring: Ansøgning om lovliggørelse af bådlift på Als Odde, Als Oddevej 98A, Hadsund, matr. nr. 15 Odde By, Als

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler