Tilladelse til bro og slæbested ved Als Odde

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at bro og slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ansøgningen er indsendt og hånderet af COWI A/S. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af slæbested med bro på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02081

Tilladelse til bro og slæbested ved Als Odde.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42