Høring: Ansøgning om opfyldt promenade med broanlæg, Sønderborg

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til anlæggelse af promenade på 115 meter, som sker ved opfyld, herunder mindre renovering af et eksisterende indhak (Kajakhavn) mm., samt mindre forbindelsesbro til cykel- og gående. Anlægget etableres på en del af en samlet strækning, hvor Kystdirektoratet for nylig har tilladt et havbad. På landsiden er der igangværende boligbyggeri. I forbindelse med projektet bortgraves og genplaceres en mindre del sediment fra søterritoriet i promenadeanlægget. Projektområdet ud for ”Nordgrunden”, matr. nr. 5601a Sønderborg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Afstanden til nærmeste Natura-2000 område, som er nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor er ca. 1.400 meter.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02730

Høring- Ansøgning om opfyldt promenade med broanlæg,     Sønderborg

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42