Høring af ansøgning om forlængelse af tilladelse til område med rekreative vandaktiviteter

Publiceret 02-09-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om forlængelse af tilladelse til område med rekreative vandaktiviteter ved matr.2148ek, Aarhus Bygrunde, ud for Jette Tikøbs Plads. 8000 Aarhus C, Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 6 km fra Natura 2000-område: nr. 234 ”Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker”.

Vi kan desuden oplyse om at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 30. september 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt.

For god orden skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger bliver videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01708

Ansøgning om forlængelse til område med rekreative vandaktiviteter.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler