Tilladelse til ændring af færgeleje i Bogø Havn, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændring af færgelejet i Bogø Havn, ud for matr.151 og 7000ae, Bogø By, Bogø, Vordingborg Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Etablering af anlæg på søterritoriet, herunder ændring af færgeleje, kræver tilladel-
se fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Idet Kystdirektoratet har fået oplyst, at projektet allerede er gennemført, er der ligeledes tale om en lovliggørende tilladelse. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/01706.

Tilladelse til ændring af færgeleje i Bogø Havn     Vordingborg Kommune.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25