Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Kulhuse Havn, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse bypass af i alt ca. 10.000 m3 oprensningssediment over 10 år, fra indsejlingen til Kulhuse Havn, Frederikssund Kommune.

Kulhuse Havn fungerer også som færgehavn for overfarten Kulhuse-Sølager og det har gennem flere år været praksis at færgen har "blæst" dele af indsejlingen for sand. Det er netop meddelt at det ikke fremover vil være muligt. Det vil forøge mængden i en grad som det ikke er muligt at opgøre.

Endvidere er der i de senere år oplevet at mængden af sand er stigende, bl.a. ved de store storme.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-område. Der er ca. 2,5 km. til natur 2.000 område 153 og 136

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. juni 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 18/02324.

Ansøgning - bypass ved Kulhuse Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Ejgil Houmaa
E-mail: eho@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 35