Høring: Ansøgning om fiberkabel under Haderslev Fjord

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der udlægges et fiberkabel sammen med et nyt el-kabelprojekt.

Dags dato har Energistyrelsen meddelt tilladelse til den del af projektet, som vedrører Energistyrelsens myndighedsområde. I de netop tilladte rør (til 60 kV kabel), skal der også etableres et datatransmissionsrør/tomrør, hvor der også er mulighed for, at trække et nyt fiberkabel. Der er med andre ord tale om et rør i røret.

Denne høring efter Kystbeskyttelsesloven har alene til formål, at indhente eventuelle bemærkninger, som taler i mod, at der også etableres et tomrør med fiberkabel i 60 kV røret. Vi skal således ikke bede om bemærkninger til anlægsfasen eller lign. af de overordnede rør, da dette allerede er håndteret af Energistyrelsen. Kystdirektoratet agter at meddele tilladelse til det ansøgte.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. juli 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/01147.

Ansøgning - Haderslev Fjord - Fiberkabel

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42