Tilladelse til bypass af oprenset sediment fra sejlrende til badebro

Publiceret 25-03-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra sejlrende til bådebro ved matrikel nr. 17d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 100 m3 rent oprensningssediment årligt, fra sejlrende til bådebro ved matrikel nr. 17d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.


Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.


Lovgrundlag
Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).


Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på
søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00663

Tilladelse til bypass fra sejlrende til bådebro.

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler