Stormflodsbarrierer og sluser

Stormflodsbarrierer og sluser har det til fælles, at de er bygget hen over et vandfyldt område. I Danmark kan det for eksempel være et å-udløb en fjord eller en havn.

Stormflodsbarrierer

Stormflodsbarrieren har udelukkende til formål at beskytte mod oversvømmelse, når der opstår en situation med storm eller ekstremt højvande.

Sådan fungerer en stormflodsbarriere

Når stormflodsbarrieren lukker, afskæres vandgennemstrømningen fra havet ind til baglandet, så det ikke forårsager oversvømmelse. Når vandstanden uden for barrieren er faldet til et normalt niveau, åbner barrieren igen.

I Danmark er der ingen egentlige stormflodsbarrierer. De nærmeste finder vi i Tyskland og Holland. En af Europas mest kendte stormflodsbarrierer er måske Thames Barrier over floden Themsen i London.

Læs uddybende beskrivelse:

Hent PDF

Se også:

Overview storm surge barriers
(Deltares)

Sluser

Sluse er en fællesbetegnelse for en række konstruktioner, der har en daglig funktion i at regulere de ellers naturligt forekommende vandstande i et vandområde.

Sådan fungerer en sluse

I Danmark har vi flere forskellige typer af sluser. De almindeligste er kammersluser og afvandingssluser.

Slusen i Ribe og den gamle Højer Sluse er begge kammersluser. De sørger for at fartøjer kan sejle fra å til hav eller omvendt, selv, når der er forskellig vandstand på hver sin side af slusen.

Vidåslusen og slusen i Thorsminde er afvandingssluser, som regulerer vandstande ved at styre gennemstrømning. Typisk opretholder afvandingssluser balance i vandstanden på begge sider af slusen. I Hvide Sande er der både en kammersluse og en afvandingssluse. Afvandingsslusen beskytter også Ringkøbing Fjord i tilfælde af stormflod.

Præsentationer fra konference om stormflodsbarrierer 2019

I flere af vore nabolande har man valgt at opføre stormflodsbarrierer som beskyttelse mod oversvømmelse. Også  blandt de danske kommuner er der opstået en vis interesse for denne type konstruktion. Den 23. maj havde Kystdirektoratet derfor inviteret eksperter fra henholdsvis Holland og Storbritannien til at fortælle om deres erfaringer med henholdsvis Maeslant-barrieren ud  for Rotterdam og Thames Barrier i London. Deres indlæg havde især fokus på drift, vedligeholdelse, tests og  samspil med lokalsamfundet. De udenlandske erfaringer blev suppleret med oplæg om de danske sluser i Thorsminde og Hvide Sande. Hent præsentationerne nedenfor.

Storm Surge Barriers in the Netherlands & I-STORM by Marc Walraven M.Sc.

Maeslant Barrier: History, Present & Future by Marc Walraven M.Sc. 

Thames Barrier by Andy Batchelor

Slusedrift og miljøkonsekvens - Ringkøbing Fjord af Cathrine Bøgh Pedersen

Danske erfaringer med sluserne på Vestkysten