Dige

Et dige er en konstruktion på land, som er placeret langs en kyst eller et vandløb. Diget er en skrånende forhøjning i landskabet, som i reglen er bevokset med græs.

Digets funktion

Formålet med at bygge et dige er at beskytte mod oversvømmelse. Diget er højere end de bagvedliggende områder og kan derfor beskytte et lavereliggende bagland mod oversvømmelse fra hav, fjord, bælt eller vandløb. Havdiger er ofte anbragt lidt tilbagetrukket fra kysten. Det skyldes, at bølgerne på den måde mister en del af deres energi, inden de rammer diget for eksempel under en storm.

Området foran diget kaldes forlandet og kan være ofte være et populært levested for fugle.

Digets opbygning

Typisk er diget opbygget med en kerne af sand eller ler dækket af et muldlag, som der sås græs i. Græslaget på diget skal slås eller afgræsses, så det er tæt, og forebygger digebrud.

Digets rekreative værdi

Færdsel på et dige forringer dets styrke, og det er derfor oftest ikke tilladt at gå på anlægget. Større diger kan dog være dimensionerede til at tåle færdsel, for eksempel i form af en cykel- eller gangsti på toppen af diget.

Animationsvideo

Se animationsvideoen "Kyst med tilbagetrukket dige" nedenfor

Få mere information

Her kan du læse en uddybende beskrivelse af diger

Hent PDF: Dige