Webtjeneste for vandstandsdata

Kystdirektoratets vandstandsmålinger

Udsnit af Kystdirektoratets vandstandsdata kan hentes fra en webtjeneste.

Hvert udtræk af data er begrænset til valgbare tidsintervaller på op til to år ad gangen. Det er f.eks. muligt at hente 10 år gamle data, men der kan kun hentes to års data ad gangen.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vandstandsdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder. Derfor er de seneste par ugers data som udgangspunkt ikke kvalitetskontrolleret.

Derudover udføres der kvalitetssikring (rettelse) af data i forbindelse med service og kalibrering af målestationerne på halvårsbasis, men vejrforhold m.v. kan udskyde planer og processer væsentlig.

Ved kvalitetssikring kan ældre data eventuelt blive rettet, dvs. i perioden fra foregående kalibrering til seneste kalibrering. Derfor kan et udtræk af historiske data fra de seneste par år, give andre værdier end de værdier man har fået fra et udtræk af de samme data foretaget på et tidligere tidspunkt.

Læs mere om metadata

Parametre og eksempel

Webtjenesten bruges ved at kalde
kystatlas.kyst.dk/data/vandstand/response.aspx?
efterfulgt af nogle parametre.

Webtjenestens input parametre:

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De forskellige ident nr. kan enten findes på kortet over vandstandsmålere eller på siden med vandstandsdata i grafer.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190503
 • format
  Resultat format CSV eller dygraph. Se forklaring og eksempler nedenfor.

CSV formatet

Kan bruges til videre behandling i diverse regnearksprogrammer mv.
Hver observation har en række som består af følgende værdier separeret med komma:

 • Datotid
  Dato og tidspunkt formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Vandstand
  Vandstand i cm: 25
 • Source_ident
  Ved fejlretning af data kan det blive nødvendigt at kopiere data fra en nærtstående måler. Id'et for denne måler vil i så fald stå i denne kolonne, som ellers og i de allerfleste tilfælde er tom: 20201
 • North
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Northing koordinat: 6109390
 • East
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Easting koordinat: 479970

CSV formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/vandstand/response.aspx?ident=20201&startdate=20180825&enddate=20180826&format=csv

Svar:
Datotid; Vandstand; Source_ident, North, East

2018-08-25 00:00:00, -3, , 6109390, 479970
2018-08-25 00:10:00, 0, , 6109390, 479970
2018-08-25 00:20:00, 1, , 6109390, 479970
...

Dygraph formatet

Kan bruges som input til Dygraph graf api, og eventuelt andre api’er.
Observationerne adskilles ikke med hver sin række, men følger efter hinanden. Hver observation består af følgende værdier separeret med komma:

 • Data 1
  Dato og tidspunkt formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
  Vandstand i cm: 25

Dygraph formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/vandstand/response.aspx?ident=20201&startdate=20180825&enddate=20180826&format=dygraph

Svar:
2018-08-25 00:00:00, -3 2018-08-25 00:10:00, -2 2018-08-25 00:20:00, 0 ...

Vandstandsmåler ved Ribe Kammersluse.