Baggrund og historik

Esbjerg Ren Havn 2025

Siden 2003 har Esbjerg Havn (EH) og Kystdirektoratet (KDI) været i gang med at søge om tilladelse til et fremtidigt affaldsdepot i Esbjerg. I 2004 – 2005 blev der undersøgt flere muligheder for fremtidig deponering eller bortskaffelse af forurenet havnesediment.

Der blev i første omgang udarbejdet en oversigt over væsentlige alternativer af Esbjerg Havn (Esbjerg Havn, 2004). Herefter blev der set på to løsningsmuligheder i detaljer. Én spulefeltløsning eller én løsning som indebar en videreførelse og udvidelse af de nuværende tørrefelter og nyt deponeringsområde i Måde øst, ca. 4 km øst for havnen. Begge løsninger blev bragt op på et niveau, hvor der lå forslag til VVM-redegørelse, miljøgodkendelse og forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Valget faldt på spulefeltløsningen, da denne løsning umiddelbart blev vurderet som den bedste løsning på daværende tidspunkt.

Kystdirektoratet og Esbjerg Havn ansøgte i september 2005 Ribe Amt om tilladelse til etablering og drift af et spulefelt. Amtet gav tilladelse til etablering af spulefeltet den 18. juni 2006. Med henvisning til det berørte områdes naturbeskyttelsesmæssige værdi påklagede Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace amtets afgørelse. Den ene klage skulle behandles i Naturklagenævnet og den anden i Miljøstyrelsen. Naturklagenævnets afgørelse af 22. december 2006 gav ikke klageren medhold.

Miljøklagenævnet afgjorde imidlertid sagen den 28. juni 2007 og ophævede Ribe Amts tilladelse til etablering og drift af et spulefelt samt tilladelse til direkte udledning af spildevand i form af overskydende vand fra depotet. Nævnet var enigt med klagerne i, at den planlagte konstruktion af et spulefelt og effekterne ved udledningen i Vadehavet af drænvand herfra ikke levede op til de forpligtelser, der følger af Vadehavets status som Ramsar-område og Natura 2000-område samt de internationale aftaler om, hvorledes området skal forvaltes. Nævnet mente ligeledes ikke, at målsætningerne for Grådyb tidevandsområde var opfyldt.

Permanent eller midlertidig deponeringsløsning

Kystdirektoratet undersøgte de muligheder og løsninger, der var for en ny permanent deponeringsløsning, samt mulighederne for en midlertidig deponeringsløsning. På baggrund heraf indsendte Kystdirektoratet den 21. november 2008 en ny ansøgning til Esbjerg Kommune om tilladelse til etablering af et spulefelt i Esbjerg på samme lokalitet som første ansøgning i 2006. I ansøgningen af 21. november 2008 blev der taget hensyn til de indsigelser, der førte til afslaget på den tidligere ansøgning. I juni 2010 fik Kystdirektoratet tilladelse til at etablere et spulefelt ved Esbjerg Havn af Esbjerg Kommune. I mellemtiden er Esbjerg Havn kommet i gang med en planlagt udbygning af havnen mod øst (Esbjerg Østhavn).

Måde Havnedeponi

I erkendelse af at spulefeltsløsningen ikke giver optimale muligheder for udnyttelsen af Esbjerg Østhavn besluttede Kystdirektoratet og Esbjerg Havn at ansøge om et nyt affaldsdepot i Måde, kaldet Måde Havnedeponi.

I januar 2014 blev tilladelsesproceduren sat i bero mens Transportministeriet og efterfølgende Miljøministeriet har analyseret (anlægstekniske, miljøtekniske, mv.) omkostningseffektive alternativer til projektet – med fokus på økonomien i løsningerne.

Analysen er nu færdig, og der er indgået en aftale mellem Staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om en løsning, hvor forurenet havbundsmateriale – sediment – fra havnebassinerne skal bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde i fremtiden.