MANABAS

MANABAS COAST står for: MAinstreaming NAture BAsed Solutions through COASTal systems. Projektets målsætning er udvikle og øge anvendelsen af naturbaseret kystbeskyttelse i Nordsøregionen. Klimaforandringerne sætter Nordsø-kystområderne under stadigt større pres. Det betyder, at de kystansvarlige i partnerlandene, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig står over for en udfordring:

Der er behov for en tilgang til beskyttelse af kysterne mod oversvømmelse og erosion, som samtidig understøtter naturen og biodiversiteten. Kun på denne måde bliver fremtiden bæredygtig. Det er derfor en målsætning for EU, at klimatilpasning af kysterne skal ske gennem naturbaseret kystbeskyttelse.

Naturbaseret kystbeskyttelse

Naturbaseret kystbeskyttelse er et solidt bud på at gøre vores kyster til områder, hvor mennesker og natur kan udvikle sig side om side. Naturbaserede metoder som fx sandfodring skaber både robuste kyster og øger den rekreative værdi og biodiversiteten.

Desværre anvendes naturbaseret kystbeskyttelse endnu ikke i tilstrækkeligt stort omfang og et af formålene med MANABAS COAST er derfor at udbrede kendskabet til naturbaseret kystbeskyttelse og dermed danne grundlag for mere bæredygtige politikker og tilgange på kystbeskyttelsesområdet.

MANABAS COAST er et INTERREG-projekt, der medfinansieres af EU.
Projektet løber fra 2022 til 2027.
Kystdirektoratet er dansk partner i projektet.

Læs mere om MANABAS

Kyststrækningen ved Krogen, Ringkøbing.