FAIR - Internationalt samarbejde om løsninger ved oversvømmelsesfare

FAIR eller "Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaption, optimisation and maintenance" er et EU-Interreg North Sea Region projekt, der har som hovedformål at reducere risikoen for oversvømmelser omkring Nordsøen. De primære fokus i projektet er investeringsplanlægning og administration af aktiver.

Det internationale samarbejde

Ni lande omkring Nordsøen i sammenspil med flere europæiske forskningsinstitutter og universiteter har til formål at arbejde på at kunne optimere den nuværende oversvømmelsesbeskyttelse gennem erfaringsudveksling og generering af ny viden. Samtidig overvejes der alternative, innovative og multifunktionelle løsninger. Vi samarbejder med myndigheder fra: Holland, Belgien, Tyskland, Denmark, Sverige, Norge og Storbritannien; og vores videnskabelige samarbejdspartnere er: Technische Universität Hamburg, Unesco-IHE, Sayers and Partners og Deltares.

Figuren illustrerer, hvordan nye metoder til oversvømmelsesbeskyttelse/klimatilpasning skal reducere risikoen for oversvømmelser.

Pilotområder

Til at støtte projektets hovedformål er arbejder FAIR med seks casestudier. I Danmark har Kystdirektoratets projektgruppe valgt to pilotområder, der har stort potentiale for at illustrere de udfordringer, vi har i Danmark, og demonstrere mulige løsninger inden for sammenspilet mellem oversvømmelsesproblematikken, klimatilpasningsudfordringerne, byudvikling og naturbeskyttelse. Pilotområderne i FAIR er Ribe Kog og Ringkøbing Fjord. Begge områder er allerede, eller bliver i fremtiden, delvist afhængige af beskyttelse mod oversvømmelse. Samtidig er der behov for renovering af eksisterende oversvømmelsesinfrastruktur og tilsammen udgør alt dette interessen for at arbejde med pilotområderne.

Kortskitser af projektets to pilotområder. Ribe Kog til venstre, Ringkøbing fjord til højre.

Oversvømmelser: System og tiltag

I projektet udarbejdes en systemanalyse af hele oversvømmelsessystemet for at etablere en baseline for nuværende praksis og for at identificere udfordringer og muligheder. Dette gøres både på overordnet niveau og på casestudie niveau.

På nationalt niveau udarbejdes der en ramme for administration af aktiver, som skal sammenlignes på tværs af nordsøregionen og analyseres i den internationale gruppe med hjælp fra vores forskningspartnere. Ved erfaringsudveksling og vidensdeling med de andre lande arbejder vi hen mod at komme med forslag til forbedringer i oversvømmelsesbeskyttelsesstrategien, investeringsplanlægning, drift af oversvømmelsesinfrastruktur og politik på området.

På lokalt niveau i pilotområderne arbejder vi sammen med bl.a. Esbjerg Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune for at undersøge de lokale kilder for oversvømmelser, oversvømmelsesmodtagere og de tiltag, der kan forebygge eller afbøde konsekvenserne. Derudover skal der udarbejdes tekniske krav til infrastrukturen og undersøges innovative, alternative og multifunktionelle løsninger for at opfylde disse krav. Erfaringerne fra pilotområderne indgår i en vejledningsrapport, der er slutproduktet for en af FAIR's arbejdspakker.

Læs mere om FAIR på northsearegion.eu

Per Sørensen, Ulf Radu Ciocan, Mie Thomsen (DK), Peter Fröhle (DE), Paul Sayers (UK). Diskussion om administration af oversvømmelsesinfrastruktur. Malmø, Sverige, feb.2017

Rapporter

Ny rapport
I maj 2019 udkom en ny rapport fra FAIR. Den beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra flere oversvømmelseskilder. Ribe pilotområdet bruges til at eksemplificere metoden, fra teori og antagelser til resultater og konklusioner.
Læs mere: Joint Probability Method Report

FAIR end report
Rapporten beskriver de vigtigste resultater af FAIR ("Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaption, optimisation and maintenance"), et EU-Interreg North Sea Region projekt.
Læs mere: Adaptive asset management for flood protection FAIR end report