COASTaL LIFE

COASTal LIFE er et samarbejde om naturgenopretning i lavvandede marine områder og på de tilknyttede strandenge. Kystdirektoratet bidrager blandt andet konkret til projektet med opbygning af holme.

De overgangszoner mellem lavvandede marine områder og landjorden, som tidligere var udbredte i fjordene er forsvundet. Det gælder også i Mariager Fjord og i Limfjorden. Disse marine forlande og de lavvandede områder med ålegræs levere gode fouragerings- og ynglevilkår for fugle, og opvækstvilkår for fisk og meget andet. De fleste lavvandede fjordområder havde tidligere udbredte ålegræsbestande omkranset af en varieret kyst med holme, laguner, loer og vejler, som naturlige overgangszoner mellem fjord og land. Holme, stenrev mv. har også spillet en afgørende rolle ved at dæmpe bølgerne og derved stabilisere kystlinjen. Ålegræssets rødder og jordstængler har stabiliseret sedimentet på det lave vand.

COASTal LIFE har konkret fokus på at genoprette de forudsætninger og fysiske forhold, som kan understøtte habitater og levesteder, og dermed bidrage til styrelse af de ”oprindelige” økosystemer Limfjorden.

Læs mere om COASTal LIFE

Projektområdet ved Mariager Fjord (Foto: Rasmus Bonderup Pedersen).