Information om dine rettigheder

- når du har søgt job i Miljøministeriet

Du har søgt en ledig stilling i Miljøministeriet. For at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi i vores IT-system HR Manager indsamlet og registreret personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, mailadresse, CV og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i HR Manager.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har samlet om dig og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
  • Du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at vi kan opbevare din ansøgning i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb.

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Et ansættelsesudvalg gennemgår alle indkomne ansøgninger og aftaler, hvem der skal indkaldes til en ansættelsessamtale.

Når ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere er gennemført, vil vi ofte søge yderligere oplysninger om ansøgere, som vi skønner bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker hertil. Ansøgeren har mulighed for at trække et sådant samtykke tilbage. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Det kan også være, at vi beder ansøgeren om selv at sende os flere oplysninger.

Hvis ansøgeren siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får ansøgeren oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelsen. Ansøgeren får en frist til at kommentere oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til relevante medarbejdere, som behandler din ansøgning.

Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdsparter i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale. 

Kontaktoplysninger for Miljøministeriets Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:

Telefon: 93 59 70 11
E-mail: dpo@mim.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
CVR nr. 11883729
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Kystdirektoratets testpolitik i forbindelse med rekruttering

Formål

Kystdirektoratets testpolitik skal sikre, at en person, der har søgt job i Kystdirektoratet (herefter betegnet ”testtager”) behandles i overensstemmelse med god skik og etik, herunder at personvurderingen er fair, passende i den givne situation og professionelt håndteret af certificerede konsulenter (herefter betegnet ”testbrugere”).

”Test” omfatter i politikken såvel brugen af personprofiler som kognitive tests.

Testpolitikken skal sikre, at misbrug eller forkert brug undgås, og at tests indgår som en samlet del af en bedømmelse med flere elementer og således ikke står alene.

Korrekt testbrug i henhold til manual og afvejet i forhold til behovet i rekruttering

Kystdirektoratet sikrer at testen skaber værdi i den konkrete situation via dialog med ansættende leder og testtager, samt at behovet for testning/profilering er til stede i forbindelse med rekruttering.

Administration af profilmateriale

Kystdirektoratet har klare regler for, hvordan, hvor længe og af hvem testmaterialer og -resultater kan opbevares. I reglerne indgår også fortrolighed, forsvarlig opbevaring og tilintetgørelse af både fysisk og digitalt materiale.

Kystdirektoratet efterlever i vores retningslinjer og praksis Persondataforordningen. Personoplysninger (inkl. testresultater) tilintetgøres 90 dage efter brug. Såfremt testen gennemføres af en testbruger fra Statens Center for Rekruttering (fællesstatslig løsning) opbevares personoplysninger (inkl. testresultater) i op til 6 måneder.

Kystdirektoratet sørger for, at al testmateriale, -resultater og -rapporter opbevares sikkert og fortroligt.
Medarbejdere, som medvirker i processen og administrerer og håndterer testmaterialet, men som ikke er certificerede, er instruerede i at overholde de etiske retningslinjer og krav om fortrolighed.

Kvalifikationskrav for og uddannelse af testbrugere

Testbrugeren er en medarbejder i Kystdirektoratet eller Naturstyrelsen. I nogle tilfælde kan det være en konsulent fra Statens Center for Rekruttering (fællesstatslig løsning).
Alle testbrugere er certificerede i at bedømme, tolke og give feedback på den anvende test.

Feedback til testtagere og dialog om testresultat

Personer, der deltager i et testforløb i forbindelse med en rekruttering, har krav på en tilbagemelding på testresultatet.
Kystdirektoratets testbrugere skal analysere, bedømme og tolke testresultaterne nøjagtigt og være opmærksom på eventuelle fejlkilder. Resultaterne må ikke overtolkes eller bruges til at stemple eller stereotypere testtageren, men anvendes som hypoteser, der danner udgangspunkt for tilbagemeldingen.

Testbrugeren skal give testtageren en ordentlig introduktion til testen, herunder viden om formålet med testen samt hvordan resultatet anvendes i det videre forløb, hvem der får indsigt i resultaterne, hvem der har adgang til resultaterne og hvor længe de opbevares.

Testbrugeren skal skabe behagelige rammer for testtageren, vise respekt og agere på en måde, der reducerer personens nervøsitet og stressfølelse samt sikrer en værdifuld dialog og tilbagemelding om testresultatet.

Ansvar for testtagere før, under og efter testsessionen

Gennem information og korrekt håndtering skal testbrugeren sikre testtagerens integritet og rettigheder.
Testtageren skal informeres om:

  • At resultatet af testen ikke vil stå alene, men vil indgå i den samlede vurdering.
  • At udfyldelse af testen er frivillig, men at en manglende udfyldelse medfører et mindre fyldestgørende grundlag for vurdering af testtagers profil i forhold til den ansøgte stilling.
  • At testtager har ret til at forlange, at testmateriale destrueres.
  • At testtager har mulighed for at kontakte testbrugeren efter tilbagemelding for uddybning eller spørgsmål.

Den enkelte testbrugers ansvar og forpligtelser

Testbrugeren skal handle professionelt og etisk korrekt og arbejde inden for de dokumenterede rammer, som de anvendte værktøjer illustrerer.

Testbrugeren skal holde sig opdateret og sørge for at vedligeholde sine kvalifikationer, herunder anvende værktøjerne regelmæssigt og normalt udføre et antal profileringer årligt. Den enkelte bruger skal kende egne kompetencer og undlade at overskride disse. Vedkommende skal være opmærksom på fairness i testning ved at tage højde for fortolkningsprocedure, forståelse og bevidstgørelse ved anvendelse af test i forhold til grupper eller personer med anden kulturbaggrund end dansk, personer, hvis modersmål er forskelligt fra sproget anvendt i testsammenhæng og/eller personer med visse handicap.

Det er testbrugerens ansvar at analysere, vurdere og tolke resultater hensigtsmæssigt, herunder sikre konsistens i forhold til beskrevne fortolkninger i manualen m.v. samt administrere profiler korrekt, herunder sikre fortrolighed, korrekt opbevaring og tilintetgørelse af data i henhold til testpolitikken.