Høring: Ansøgning om tilladelse til etableringen badebro ved Brenderup, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af en badebro ved matr. 38f, Bro By, Brenderup, Drosselvej 16, 5464 Brenderup Fyn, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020) . 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Vi skal bede hørings- og orienteringssparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektets udløserkrav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

 Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forudgående af bilag IV arten marsvin i området. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12.10.2023. Henvis da venligst til journalnummer 23/05729 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning om tilladelse til etablering af badebro ved Brenderup Middelfart Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355