Tilladelse til tanganlæg i Limfjorden, nord for Glyngøre, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af tanganlæg, på de vilkår som fremgår nedenfor. Tanganlægget etableres i det eksisterende muslingeopdrætsanlæg nr. 61G, hvor der tillades jf. senere beskrivelse anvendelse af 2/3 af anlægget til tangproduktion.

Etablering af tanganlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

I henhold til § 16 a, stk. 4, kan der stilles vilkår i forbindelse med en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a.

Ved henvendelse vedrørende sagen venligst oplys journalnummer 22/19658

Tilladelse til tanganlæg i Limfjorden.

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25