Tilladelse til projekt "Aqtiv Esbjerg Strand", Esbjerg Lystbådehavn, Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af konstruktioner til vandsportsaktiviteter i havnebassinet, samt placering af en servicebygning på molen, i Esbjerg Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. Til orientering kan det oplyses, at Kystdirektoratet dags dato også har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 15 vedr. dele af projektet. Denne afgørelse (KDI j.nr. 21/11085) kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside.

Venligst oplys sagsnummer 21/11927 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Aqtiv Esbjerg Strand

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25